Informacja RODO

Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej

 

I

[Administrator Danych]

EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609.

Jest administratorem danych osobowych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznej.

Z administratorem danych można kontaktować się:

a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,

b) pod adresem poczty elektronicznej nadawcy,

c) poprzez Inspektora Ochrony Danych: Michał Wesołowski, adres e-mail: expo-iod@armsafield.com.

 

II

[Cele i czas przetwarzania danych osobowych] 

1. Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami,

b) dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami/kontrahentami i innymi osobami,

c) przyjmowanie pism, zgłoszeń wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji i innych wniosków,

d) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,

f) wykonania umowy (w tym również zamówień publicznych),

g) w celu nawiązania współpracy,

2. Administrator informuje, że może posiadać Państwa numer telefonu jeśli został mu on przekazany i przetwarzać go w celach powyżej wskazanych.

3. Dane osobowe, będziemy przechowywać do utraty ich przydatności do wyżej wymienionych celów.  

 

III

[Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych] 

Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

a) prawnie uzasadnione interesy Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO):

- kontakt wobec korespondencji incydentalnej oraz stałej, polegający na umożliwieniu odpowiedzi,

-dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,

-wykonanie umowy łączącej administratora z pracodawcą adresata,

-przekazanie informacji o działalności Administratora na wyraźne żądanie nadawcy (przekazanie informacji handlowej)

b) wykonanie umowy łączącej Panią/Pana z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

 

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi:

a) utrzymania poczty elektronicznej

b) windykacji

c) doradcze i prawne

2. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich  

 

V

[Prawa osób, których dane dotyczą]

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do danych,

b) do otrzymania kopii danych,

c) do sprostowania danych,

d) do usunięcia danych,

e) do ograniczenia przetwarzania,

f) do przenoszenia danych,

g) do sprzeciwu,

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej klauzuli.

 

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.