Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609, email: info@expo-lodz.pl ; tel 48 42 6362983
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
  b) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych na podstawie art. 29 RODO, o ile będzie to konieczne do celów przetwarzania,
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (lub organizacji międzynarodowej).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zawarcia umowy z administratorem, nie dłużej niż rok od ich uzyskania.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Panią/Pana podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

W dniu 16.07.2018 Expo Łódź sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, którym został Pan Adam Skwara. Wszystkie zapytania oraz wnioski dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować pod adres: a.skwara@armsafield.com