RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie EXPO- Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000069123, NIP 725-000-55-16, REGON 001412609, e-mail: info@expo-lodz.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Wesołowski e-mail: expo-iod@armsafield.com

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: aaa

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: aaa

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (lub organizacji międzynarodowej).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zawarcia umowy z administratorem, nie dłużej niż rok od ich uzyskania.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Panią/Pana podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduję niemożność zawarcia umowy.